Mój program wyborczy

Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy

 

Program wyborczy Andrzeja Żygadło
 

Uważam, że od programów wyborczych, deklaracji i haseł ważniejsze są patriotyzm, uczciwość oraz zasady i wartości, które się wyznaje i zgodnie, z którymi się postępuje. To nie oznacza jednak, że nie mam swoich pomysłów na to jak będzie wyglądała przyszłości w Nasza mała Ojczyzna Miasto i Gmina Kańczuga.

Burmistrz to nie dożywotni zawód to tylko stanowisko, funkcja podlegająca społecznej kontroli i wyborze wyborców, natomiast administracja samorządowa to nie władza nad społeczeństwem, lecz służba dla społeczeństwa.

Podjęcie decyzji o starcie w wyborach nie było sprawą łatwą, z uwagi na pracę żony, jako nauczyciela w Szkołach  Podstawowych  podlegających  obecnie  urzędującemu  Panu  Burmistrzowi.  Jednak  zaufanie i szacunek do mieszkańców Naszej Gminy i wsparcie z Ich strony utwierdziły mnie w słuszności podjętej decyzji. Nie jest prawdą, że ci; „Nowi” idą do władzy po to, aby zwalniać „Wszystkich” począwszy od pracownika gospodarczego po dyrektora czy też kierownika instytucji gminnej, gdyż nie ma takich możliwości prawnych, a nade wszystko moralnych. To są pomówienia w celu odciągnięcia wyborców od urn.                      

W realizacji programu planuję oprzeć się na ludziach kompetentnych i doświadczonych, ale równocześnie i odpowiedzialnych wrażliwych na potrzeby innych, którzy wyznają motto; "Że zasady są dla wszystkich, a każdy człowiek ma godność, zasługuje na szacunek i jest ważny".

W największym skrócie powiem tak - jako osoba, która całe dorosłe życie poświęciła się służbie dla drugiego człowieka, priorytetem będzie zapewnienie godności, szacunku, równości i bezpie-czeństwa wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy oraz lepsza  jakość życia. Chcę skończyć ze sterowaniem ręcznym z poziomu stanowiska Burmistrza. Konstruktywna krytyka jest mile widziana i nie niesie ze sobą konsekwencji dla pokoleń krytykującego, jak to jest w chwili obecnej.
Jako Wasz Burmistrz uczciwie i otwarcie zabiegał będę o dobro Miasta i Gminy Kańczuga oraz wszystkich mieszkańców Naszej małej Ojczyzny.
Chciałbym Państwu przedstawić tylko niektóre z moich pomysłów dotyczących wspólnego gospodarowania. 
 

Rodzina

       - utrzymywanie wysokiego wskaźnika dostępności miejsc w przedszkolach i żłobku oraz podnoszenie ich standardów w wyposażeniu i zapleczu,
       - inwestycje w infrastrukturę w szkołach podstawowych (materiały dydaktyczne, pracownie komputerowe, sale i boiska),
       - rozważenie uruchomienie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego w celu budowy nowych mieszkań na terenie miasta i gminy,
       - rewitalizacja parku miejskiego, budowa i rewitalizacja miejsc zielonych z możliwością wypoczynku, budowa placów zabaw w każdej miejscowości,  tak by były funkcjonalne, bezpieczne i interesujące dla dzieci,
       - wyznaczenie jednego dnia w tygodniu, w którym godziny pracy UMiG umożliwiać będą załatwienie spraw w godzinach popołudniowych.

 

Życie i zdrowie

       - edukacja i profilaktyka dzieci w przedszkolach i szkołach,
       - inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i medyczną we współpracy z samorządem powiatowym i sąsiednimi samorządami gminnymi,
        - budowa ścieżek rowerowych, siłownie zewnętrzne, priorytet w inwestycjach dla wariantów prozdrowotnych,
       -  współpraca z przedsiębiorcami na rzecz ochrony środowiska.Bezpieczeństwo

       - rozważenie rozbudowy i poprawy jakości monitoringu miejskiego,

        - wspieranie inicjatyw publicznych i niepublicznych w kierunku organizowania na terenie gminy miejsc dziennego pobytu dla przewlekle chorych i osób starszych potrzebujących opieki,
       -  wspieranie mieszkańców opiekujących się niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin,  
       -  szeroka współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Leśną oraz działającymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami.Edukacja

       - utrzymanie wszystkich szkół, przedszkoli i rozważenie powstania kolejnego żłobka na terenie gminy oraz odpowiednie zagospodarowanie terenów przy tych obiektach i dalsza modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych,
       - organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
       - rozpoczęcie budowy lub pozyskanie budynku na potrzeby działającej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze – pozyskiwanie środków na ten cel,
       - rozszerzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych np. w zakresie przeciwdziałania spalaniu śmieci, ochrony mienia, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.Sport i rekreacja

       - zadbam o sprawiedliwy podział środków dla wszystkich organizacji pozarządowych i na wszystkie dyscypliny sportowe uprawiane w klubach działających na terenie miasta i gminy,
       - organizacja gminnych imprez sportowych, turniejów, rywalizacje sportowe, organizacja dni dziecka dla wszystkich dzieci z terenu gminy,
       - budowa nowych tras nordic – walking, stref odpoczynku,
       - budowa siłowni zewnętrznych,
       - zwiększenie ilość i atrakcyjność imprez, w tym szczególnie w okresie wakacyjnym i feryjnym - spotkania muzyczne, koncerty, wernisaże,
       - budowa basenu, ale w nowoczesnym modelu finansowania, z wykorzystaniem środków i możliwości przede wszystkim prywatnego inwestora,
       - wyznaczenie profesjonalnych tras biegowych we współpracy np. z Lasami Państwowymi,
       - wybudowanie zadaszonych wiat z ławkami, stołami, paleniskami, będące alternatywą spędzenia wolnego czasu przez młodzież i dorosłych, umożliwiające organizację ogniska.

Społeczeństwo obywatelskie

       - wspieranie działalności OSP i KGW,
       - stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania 2 instytucji: Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady Seniorów, jako ciał doradczych, by włączyć zarówno młodzież jak  i osoby starsze w współdecydowanie o sprawach gminy i na bieżąco być z pojawiającymi się problemami, aby móc szybko i efektywnie reagować,
       - powołanie do życia budżetu obywatelskiego na terenie miasta,
       - zorganizowanie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy,
       - opracowanie zasad konsultacji społecznych i konsekwentne korzystanie z tego narzędzia,
       - bezpośrednie spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami w mieście i na terenach wiejskich,
       - wspieranie rozwoju e-administracji oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii do komunikacji z mieszkańcami (m.in. portale społecznościowe),
       - zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy, od dzieci po seniorów i osoby niepełnosprawne, możliwie najszerszego dostępu do usług publicznych świadczonych przez gminę,
       - stworzenie skutecznego systemu informacji miejskiej.

Kultura

       - wspieranie wszelkich ruchów artystycznych i kulturalnych w całej gminie (wykorzystanie potencjału i zasobów ludzkich – artystów, muzyków, malarzy, rękodzielników, aktorów, tancerzy, śpiewaków),
      -  inicjowanie działań kulturalnych w obiektach gminnych (występy, koncerty, wystawy),
      - pozyskanie środków i rozpoczęcie remontu obiektów zabytkowych.

Rozwój obszarów miejskich i wiejskich

      -  zbudowanie dobrych, partnerskich relacji z lokalnym biznesem poprzez merytoryczne dyskusje i konsultacje dotyczące najważniejszych spraw i korzystanie z doświadczenia i mądrości lokalnych przedsiębiorców,
       - promowanie lokalnych przedsiębiorców w realizacji inwestycji celem zachowania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy, a pieniądze podatników w dużej części powinny pozostać w naszej gminie,
       - podjęcie działań dotyczących pozyskania nowych źródeł finansowania odnawialnych źródeł energii,
       - utworzenie i wpieranie funduszu sołeckiego,
       - przeznaczenie puli środków na bieżące utrzymanie obiektów wiejskich,
       - darmowy dostęp do Internetu na wszystkich obiektach miejskich i wiejskich,
       - zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
       - opracowanie strategii poprawy bezpieczeństwa na obszarach wiejskich.

Infrastruktura

       - wykorzystanie wszelkich możliwych dotacji i środków zewnętrznych na budowę i modernizację dróg gminnych, wewnętrznych, wspólna realizacja remontów i modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy we współpracy z odpowiednimi jednostkami powiatowymi, wojewódzkimi,
       - budowa chodników i wiat przystankowych,
       - kontynuacja oświetlenia gminy oraz doświetlenia,
       - rozbudowa zalewu w Łopuszce Małej w celu stworzenia kąpieliska z miejscami do wypoczynku i rekreacji,
       - dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji,
       - odtworzenie rowów i odpływów wzdłuż dróg gminnych, odnowienie i udrożnienie przepustów i mostów celem odciążenia terenów zamieszkałych i narażonych na podtopienia,
       - przygotowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy z uwzględnieniem wniosków i na rzecz mieszkańców gminy,
       - promowanie gminy, jako miejsca gdzie warto żyć, mieszkać, pracować i inwestować.

 

Galeria zdjęć

baner-na-strone----down.png