Pomoc, instrukcje i dokumenty informacyjne

Regulamin

Administratorem Serwisu jest NETinnowacje z siedzibą w Katowicach NIP 9542589991, kontakt: biuro@netinnowacje.pl

 

1.      Zakładanie konta i zakładanie profilu

a)      Zakładanie konta jest nieodpłatne.

b)      Założyć konto może osoba, która ukończyła 18 rok życia.

c)      Każda osoba może założyć tylko jedno konto.

d)      Korzystać z konta można wyłącznie z jego przeznaczeniem.

e)      Konto zwykłe może założyć każda pełnoletnia osoba.

f)   Konto kandydata w wyborach może założyć wyłącznie osoba, która będzie kandydatem w  wyborach.

g)   Zabrania się zakładanie kolejnego konta bez zgody Administratora Serwisu jeżeli wcześniejsze konto zostało zablokowane lub usunięte przez Administratora.

h)    Konto mogą założyć tylko takie osoby, które zaakceptowały regulamin Serwisu.

 

2.      Usuwanie lub zawieszenie konta

 a)      Każdy może usunąć swoje konto i swoje dane z pozycji ustawień.

b)      Każdy ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

c)  Administrator ma prawo usunąć, zawiesić konto lub usunąć dane w szczególności gdy:

                                     I.          naruszono regulamin,

                                   II.          nie wniesiono wymaganej płatności (w przypadku usług płatnych),

                                 III.          naruszono przepisy prawa krajowego,

                                 IV.          użytkownik działa na szkodę Serwisu,

                                 V.         konto uznano za nieaktywne lub użytkownik nie zalogował się na konto w przeciągu 4 lat,

                                 VI.          nastąpiła inna przesłanka uniemożliwiająca dalsze utrzymanie konta.

 

3.      Treści

a)      Tylko autor lub osoba posiadająca tytuł prawny do publikacji może umieszczać je w Serwisie.

b) Publikacje nie mogą mieć charakteru przypadkowych znaków jak i przypadkowych fotografii lub nagrań.

c)      Wielokrotne kopiowanie tych samych treści jest nie dozwolone.

d)    Użytkownik ma prawo usunąć treści, które są umieszczane przez niego lub przez innych użytkowników w swoim profilu.

e) Wszelkie dodawane treści powinny być archiwizowane we własnym zakresie także przez użytownika, w celu umożliwienia ich odtworzenia w sytuacji awarii.

f)  Użytkownik ma obowiązek dbania o wysoką jakość prezentowanych przez siebie treści.

g)      Administrator ma prawo usunąć publikację w szczególności gdy:

                          I.          stwierdzono naruszenie dóbr osobistych,

            II.    użytkownik nie jest jej autorem lub nie posiada tytułu prawnego do publikacji,

                       III.        naruszono regulamin,

           IV.    publikacja działa na szkodę serwisu,

            V.    upłynęły trzy miesiące od opublikowania oryginalnej publikacji,,

           VI.   publikacja jest skąpa w treści, jest wulgarna, agresywna, zawiera infomracje erotyczne,

           VII.  nie spełnia ona wymogu poważnego artykułu lub felietonu,

                        VIII.        w sytuacji opisanej w par. 4 regulaminu.

          

 

4.      Postępowanie w sytuacji podejrzenia naruszenia dóbr osobistych

Jeżeli osoba uznaje, że naruszono jej dobra osobiste, ma obowiązek przesłać zażalenie do autora publikacji w celu usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli autor nie podjął stosownych czynności, osoba uznająca się za pokrzywdzoną zwraca się do niego z kolejnym żądaniem podania swych danych, celem wniesienia skargi sądowej. Jeżeli dane nie zostały udostępnione, są nieprawdziwe, niewystarczające albo nie ma możliwości skontaktowania się z autorem, wówczas Administrator ma prawo podjąć czynności w postaci usunięcia treści lub konta.

 

5.      Czynności niedopuszczalne

Zabrania się:

a)      korzystania z Serwisu niezgodnie z przeznaczeniem,

b)      nieprawidłowej regionizacji profilu kandydata lub innych aktywności.

 

6.      Przeznaczenie Serwisu

 Przeznaczeniem Serwisu jest między innymi:

a)    umożliwienie użytkownikom zalogowanym i niezalogowanym do zapoznawania się z autorskimi publikacjami lub profilami użytkowników,

b)      tworzenie własnego profilu oraz poważnych publikacji.

 

7.      Utrzymanie konta i opłaty

 a)  Utrzymanie zwykłego konta jest bezpłatne. Konto kandydata w wyborach lub osoby, która chce podtrzymać konto jest odpłatne.

b)  Jeżeli Administrator uzna, że użytkownik nie korzysta z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem lub regulaminem może pod rygorem zawieszenia lub usunięcia konta zażądać przesłania wyjaśnień lub wniesienia opłaty.

c)      Usługa płatna wykonywana jest według linii czasu zaksięgowania płatności.

 

8.      Błędy

 a)  W razie pojawienia się błędów w Serwisie należy je zgłosić.

b)  Za skutki powstałe z przyczyn ataków zewnętrznych, siły wyższej, błedów informatycznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

c)  Wszelkie błędy na stronie nie stanowią podstawy do roszczeń wobec Administratora.

 

9.      Polityka bezpieczeństwa

 1.  Administratorem danych osobowych jest NETinnowacje Paweł Bloch NIP 9542589991 z siedzibą w Katowicach. Kontakt: biuro@netinnowacje.pl

2.  Dane przetwarzane są zgodnie z prawem w celu umożliwienia działania Serwisu.

3.  Dane przetwarza się zgodnie z zasadą minimalizmu.

4.  Każdy ma pełny dostęp do wszystkich swoich danych z pozycji ustawień z możliwością ich modyfikacji i usunięcia, jak również usunięcia całego konta.

5.  Dane przechowywane są tak długo dopóki użytkownik ich nie usunie. Brak logowania w przeciągu 4 lat może być podstawą uznania, że dane nie będą dłużej przechowywane.

6.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika lub umowa.

7.  Z pozycji użytkownika dane zabezpieczone są procedurą logowania.

8.  Z pozycji Administratora dane zabezpieczone są zgodnie z podstawowymi zasadami programowania.

9.  Korzystając z Serwisu każdy zakładając konto otrzymuje instrukcję oraz prośbę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Treść wyrażonej wcześniej zgody, jak również instrukcję oraz regulamin można w każdej chwili odczytać z pozycji ustawień lub stopki. Zmiana decyzji dotycząca wyrażenia zgody jest czynnością umożliwioną w ustawieniach.

11. Dane nie są udostępniane innym podmiotom prawnym i nie są poddane profilowaniu i automatycznemu przetwarzaniu.

 

10.   Pliki cookie

 Serwis zapisuje wyłącznie ID sesji. Nie zbiera żadnych danych ani nie śledzi historii odwiedzin stron danej osoby.

 

11.   Zmiany regulaminu

          a)      Regulamin jest dostępny w ustawieniach użytkownika lub stopce.

      b)    Zmiany regulaminu mogą być dokonane przez Administratora. Nowa treść regulaminu publikowana jest i udostępniona na stronie Serwisu.