Mój program wyborczy

Kandydat na Burmistrza Miasta


Rodzina


 - utrzymywanie wysokiego wskaźnika dostępności miejsc w przedszkolach i żłobku oraz podnoszenie ich standardów w wyposażeniu i zapleczu,
- inwestycje w infrastrukturę w szkołach podstawowych (materiały dydaktyczne, pracownie komputerowe, sale i boiska),
- rozważenie uruchomienie procedury partnerstwa publiczno - prywatnego w celu budowy nowych mieszkań na terenie miasta i gminy,
- rewitalizacja parku miejskiego, budowa i rewitalizacja miejsc zielonych z możliwością wypoczynku, budowa placów zabaw w każdej miejscowości,  tak by były funkcjonalne, bezpieczne i interesujące dla dzieci,
- wyznaczenie jednego dnia w tygodniu, w którym godziny pracy UMiG umożliwiać będą załatwienie spraw w godzinach popołudniowych.

 
Życie i zdrowie

- edukacja i profilaktyka dzieci w przedszkolach i szkołach,
- inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i medyczną we współpracy z samorządem powiatowym i sąsiednimi samorządami gminnymi,
- budowa ścieżek rowerowych, siłownie zewnętrzne, priorytet w inwestycjach dla wariantów prozdrowotnych,
-  współpraca z przedsiębiorcami na rzecz ochrony środowiska.

 
Bezpieczeństwo

- rozważenie rozbudowy i poprawy jakości monitoringu miejskiego,
- wspieranie inicjatyw publicznych i niepublicznych w kierunku organizowania na terenie gminy miejsc dziennego pobytu dla przewlekle chorych i osób starszych potrzebujących opieki,
-  wspieranie mieszkańców opiekujących się niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin,  
-  szeroka współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Leśną oraz działającymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami.


Edukacja

- utrzymanie wszystkich szkół, przedszkoli i rozważenie powstania kolejnego żłobka na terenie gminy oraz odpowiednie zagospodarowanie terenów przy tych obiektach i dalsza modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych,
- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- rozpoczęcie budowy lub pozyskanie budynku na potrzeby działającej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze – pozyskiwanie środków na ten cel,
- rozszerzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych np. w zakresie przeciwdziałania spalaniu śmieci, ochrony mienia, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 
Sport i rekreacja

- zadbam o sprawiedliwy podział środków dla wszystkich organizacji pozarządowych i na wszystkie dyscypliny sportowe uprawiane w klubach działających na terenie miasta i gminy,
- organizacja gminnych imprez sportowych, turniejów, rywalizacje sportowe, organizacja dni dziecka dla wszystkich dzieci z terenu gminy,
- budowa nowych tras nordic – walking, stref odpoczynku,
- budowa siłowni zewnętrznych,
- zwiększenie ilość i atrakcyjność imprez, w tym szczególnie w okresie wakacyjnym i feryjnym - spotkania muzyczne, koncerty, wernisaże,
- budowa basenu, ale w nowoczesnym modelu finansowania, z wykorzystaniem środków i możliwości przede wszystkim prywatnego inwestora,
- wyznaczenie profesjonalnych tras biegowych we współpracy np. z Lasami Państwowymi,
- wybudowanie zadaszonych wiat z ławkami, stołami, paleniskami, będące alternatywą spędzenia wolnego czasu przez młodzież i dorosłych, umożliwiające organizację ogniska.


Społeczeństwo obywatelskie


- wspieranie działalności OSP i KGW,
- stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania 2 instytucji: Młodzieżowej Rady Miejskiej, Rady Seniorów, jako ciał doradczych, by włączyć zarówno młodzież jak  i osoby starsze w współdecydowanie o sprawach gminy i na bieżąco być z pojawiającymi się problemami, aby móc szybko i efektywnie reagować,
- powołanie do życia budżetu obywatelskiego na terenie miasta,
- zorganizowanie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy,
- opracowanie zasad konsultacji społecznych i konsekwentne korzystanie z tego narzędzia,
- bezpośrednie spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami w mieście i na terenach wiejskich,
- wspieranie rozwoju e-administracji oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii do komunikacji z mieszkańcami (m.in. portale społecznościowe),
- zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy, od dzieci po seniorów i osoby niepełnosprawne, możliwie najszerszego dostępu do usług publicznych świadczonych przez gminę,
- stworzenie skutecznego systemu informacji miejskiej.


Kultura


- wspieranie wszelkich ruchów artystycznych i kulturalnych w całej gminie (wykorzystanie potencjału i zasobów ludzkich – artystów, muzyków, malarzy, rękodzielników, aktorów, tancerzy, śpiewaków),
-  inicjowanie działań kulturalnych w obiektach gminnych (występy, koncerty, wystawy),
- pozyskanie środków i rozpoczęcie remontu obiektów zabytkowych.


Rozwój obszarów miejskich i wiejskich

-  zbudowanie dobrych, partnerskich relacji z lokalnym biznesem poprzez merytoryczne dyskusje i konsultacje dotyczące najważniejszych spraw i korzystanie z doświadczenia i mądrości lokalnych przedsiębiorców,
- promowanie lokalnych przedsiębiorców w realizacji inwestycji celem zachowania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy, a pieniądze podatników w dużej części powinny pozostać w naszej gminie,
- podjęcie działań dotyczących pozyskania nowych źródeł finansowania odnawialnych źródeł energii,
- utworzenie i wpieranie funduszu sołeckiego,
- przeznaczenie puli środków na bieżące utrzymanie obiektów wiejskich,
- darmowy dostęp do Internetu na wszystkich obiektach miejskich i wiejskich,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
- opracowanie strategii poprawy bezpieczeństwa na obszarach wiejskich.


Infrastruktura


- wykorzystanie wszelkich możliwych dotacji i środków zewnętrznych na budowę i modernizację dróg gminnych, wewnętrznych, wspólna realizacja remontów i modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy we współpracy z odpowiednimi jednostkami powiatowymi, wojewódzkimi,
- budowa chodników i wiat przystankowych,
- kontynuacja oświetlenia gminy oraz doświetlenia,
- rozbudowa zalewu w Łopuszce Małej w celu stworzenia kąpieliska z miejscami do wypoczynku i rekreacji,
- dokończenie budowy wodociągów i kanalizacji,
- odtworzenie rowów i odpływów wzdłuż dróg gminnych, odnowienie i udrożnienie przepustów i mostów celem odciążenia terenów zamieszkałych i narażonych na podtopienia,
- przygotowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy z uwzględnieniem wniosków i na rzecz mieszkańców gminy,
- promowanie gminy, jako miejsca gdzie warto żyć, mieszkać, pracować i inwestować.